top of page

Памяти протоиерея Валерия Крастиньша

13 ноября 2020 года оборвалась земная жизнь священнослужителя Латвийской Православной Церкви протоиерея Валерия Крастиньша, клирика Александро-Невского храма г. Риги и настоятеля латышского Свято-Никольского храма в пос. Косе, Скуйенской волости в Видземе. Почивший пастырь также многие годы служил в латышских приходах в городах Салацгриве и Айнажи, в посёлке Мали и в городе Алое Валмиерского благочиния.Протоиерей Валерий (Виестурс) Крастиньш родился 30 июля 1949 года в городе Салацгриве, тогда Валмиерского района, отец его был рабочим, а мать – медицинским работником. В 1977 году он окончил Рижский Политехнический институт. Был женат, имел сына и дочь. Прекрасный, интеллигентный человек, по зову верующего сердца, он решился оставить светскую работу и избрать путь служения Святой Православной Церкви. В 2001 году Валерий Крастиньш был рукоположен Высокопреосвященнейшим Архиепископом (ныне – Митрополит) Рижским и всея Латвии Александром в сан диакона. В следующем году 24 марта Владыка возвёл его в сан священника. 2 мая 2002 года иерей Валерий Крастиньш был назначен клириком храма св. благоверного великого князя Александра Невского г. Риги и трудился здесь вплоть до своей кончины.

Будучи уже немолодым человеком, отец Валерий поступил в Рижскую Духовную семинарию, где учился с большим усердием, желая приобрести необходимые для священника духовные знания. Он успешно окончил духовную школу, совмещая учёбу со служением в храме.


Будучи латышом, отец Валерий безотказно нёс послушания в отдалённых от Риги небольших латышских православных приходах Валмиерского благочиния – в храме Покрова Пресвятой Богородицы в городе Салацгриве, в храме преподобного Арсения Великого в городе Айнажи, в храме Рождества Христова в городе Алое, в храме Вознесения Господня посёлка Мали. В этих приходах батюшка трудился практически безвозмездно. С 29 сентября 2010 года он нёс и послушание настоятеля храма святителя Николая чудотворца в посёлке Коса. Кроме того, был членом Богослужебной комиссии по переводу богослужебных книг на латышский язык, его труд вложен во многие издания на латышском языке, вышедшие в недавнее время.

За усердное служение отец Валерий Крастиньш был возведён в сан протоиерея и удостоен других церковных наград, в том числе и права ношения палицы.


Всемилостивый Господь да простит согрешения новопреставленного раба Своего протоиерея Валерия, почти 20 лет служившего в священном сане и упокоит душу его в вечных Своих и блаженных обителях. Просим духовенство и верующих Латвийской Православной Церкви поминать в своих молитвах новопреставленного протоиерея Валерия.

Царство Небесное и вечная память почившему!


Александро-Невский приход города Риги.


Галерея фотографий

 

LV


2020. gada 13. novembrī savas zemes dzīves gaitas beidza Latvijas Pareizticīgās Baznīcas svētkalpotājs virspriesteris Valērijs Krastiņš, Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis, un Kosas svt. Nikolaja baznīcas pārzinis. Virspriesteris Valērijs daudzus gadus kalpoja Valmieras prāvestības latviešu draudzēs Salacgrīvā un Ainažos, Māļos un Alojā.


Virspriesteris Valērijs (Viesturs) Krastiņš dzimis 1949. gada 30. jūlijā Salacgrīvā, viņa tēvs bija strādnieks, bet māte – medicīnas darbiniece. 1977. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu. Bija precējies, ir dēls un meita. Brīnišķīgs, inteliģents cilvēks, pēc ticīgas sirds aicinājuma nolēma atstāt laicīgo darbu un izvēlēties kalpošanas ceļu Svētajā Pareizticīgajā Baznīcā. 2001. gadā Visaugstisvētītais Arhibīskaps (tagadējais Metropolīts) Aleksandrs iesvētīja viņu diakona kārtā. Nākamā gada 24. martā Valdnieks viņu iesvētīja par garīdznieku. 2002. gada 2. maijā priesteris Valērijs Krastiņš tika nozīmēts par Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķi un kalpoša šeit līdz pat savai nāvei.


Nebūdams vairs jaunekļa gados, tēvs Valērijs iestājās Rīgas Garīgajā seminārā, kur mācījās no visas sirds, vēloties iegūt visas garīdzniekam nepieciešamās garīgās zināšanas. Viņš sekmīgi pabedza garīgo skolu, apvienojot mācības ar kalpošanu baznīcā.


Pēc tautības būdams latvietis, tēvs valērijs pašaizliedzīgi pildīja paklausības darbu no Rīgas tālajās nelielajās latviešu draudzēs Valmieras prāvestībā – Salacgrīvas Dievmātes Patvēruma baznīcā, Ainažu sirdsskaidrā Arsēnija Lielā baznīcā, Alojas Kristus Piedzimšanas baznīcā, Māļu Kunga Debesbraukšanas baznīcā. Šajās draudzēs t. Valērijs kalpoja praktiski bez atlīdzības. No 2010. gada 29. septembra viņš sāka pildīta arī Kosas svētītāja Nikolaja baznīcas pārziņa pienākumus. Vienlakus tam viņš bija arī Dievkalpojumu tekstu tulkošanas latviešu valodā komisijas loceklis, viņa darbs ieguldīts daudzos izdevumos latviešu valodā, kas izdoti nesenā laikā.


Par uzcītīgu kalpošanu tēvs Valērijs Krastiņš tika iecelts virspriestera kārtā un apbalvots ar citiem baznīcas apbalvojumiem, tostarp ar tiesībām nēsāt palicu.

Visžēlīgais Kungs lai piedod Savam jaunaizmigušajam kalpam virspriesterim Valērijam, kurš gandrīz 20 gadus kalpojis svētkalpotāja kārtā, un dod dusu viņa dvēselei Savos mūžīgajos un svētlaimīgajos mājokļos. Lūdzam Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdzniekus un ticīgos pieminēt savās lūgšanās jaunaizmigušo virspriesteri Valēriju.


Debesu Valstība un mūžīga piemiņa aizgājējam!


Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas draudze

371 просмотр

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page